Polska 1939Bitwy Historia Polski Historio Newsy Wojsko i konflikty 

Polska 1939 r. Zdrada II wojna,

 

Zdrada? Polska 1939 rok

Dnia 1 września 1939 r. mija kolejna rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Myśląc o niej, większość Europejczyków ma na myśli agresję Niemiec. Dla nas jest oczywistym, że we wrześniu 1939 r. agresorów było dwóch a 17 dzień września na trwałe wpisał się w rejestr najtragiczniejszych wydarzeń z okresu Wojny. Mamy świadomość, że zajęcie większej części Polski przez ZSRR było wynikiem paktu Ribbentrop-Mołotow z 24 sierpnia 1939.

Do rejestru najtragiczniejszych dla Polski dat należy jednak dopisać również dzień 12 września 1939 r. Wydarzenia z tego dnia pomija się jednak milczeniem w imię budowania dobrych relacji z Zachodem. Wówczas to hipokryzja naszych tzw. ,,sojuszników” sięgnęła apogeum. Datę tę można śmiało porównać do daty 24 sierpnia 1939. Ale po kolei, tuż przed wybuchem II Wojny Światowej Polska pod względem podpisanych układów politycznych była zabezpieczona w 100 procentach przed skutkami wybuchu ewentualnej wojny.

Słowa… Słowa…

  • Najważniejszy sojusz Polska zawarła z Wielką Brytanią (z dnia 31 marca i 6 kwietnia 1939r.) na mocy którego nasz sojusznicy zobowiązywali się udzielić wzajemnie pomocy militarnej w wypadku napaści Niemiec na któregoś ze sojuszników. Ze strony Brytyjczyków logika podpisanego sojuszu polegała na odciągnięciu Polski od ewentualnego sojuszu naszego państwa z Niemcami, co stawiałoby kraje Zachodnie w bardzo trudnym położeniu wobec przewagi militarnej Niemiec. Niemcy z zabezpieczonymi tyłami staliby się śmiertelnym zagrożeniem dla zachodu Europy. Podpisany przez Polskę i Wielką Brytanię traktat z 25 sierpnia stał się dokumentem prawa międzynarodowego.
  • Jeszcze wiosną 1939 niemieccy generałowie opracowywali plany uderzenia w pierwszej kolejności na Zachód. Sojusz polsko-brytyjski spowodował rewizję planów Hitlera, który zdecydował uderzyć w pierwszej kolejności na Polskę. Czyżby zdawał sobie sprawę, że Polska w przeciwieństwie do Francji i Wielkiej Brytanii dotrzyma podpisanych zobowiązań?
  • Z Francją Polska miała podpisany sojusz już od roku 1921. W roku 1939 zaktualizowano wzajemne gwarancje w przypadku napaści Niemiec na jedno z państw sojuszniczych.  
  • Od roku 1921 mieliśmy również podpisany sojusz z Rumunią na wypadek napadu na jedno z tych państw ze strony Rosji. W roku 1931 ustalono przedłużenie przymierza na kolejne okresy pięcioletnie o ile żadna ze stron nie wypowie go z rocznym wyprzedzeniem.
  • W roku 1932 Polska podpisała 3-letni układ o nieagresji ze ZSRR. W roku 1935 przedłuzono go o 10 lat i obowiązywał do 31 grudnia 1945r.
  • W roku 1934 podpisaliśmy pakt o nieagresji z Niemcami. Po podpisaniu paktu Hitler nakłaniał Polskę do sprzymierzenia się przeciwko ZSRR. Polska odmówiła współpracy.

Wszystkie wymienione sojusze i pakty zostały w roku 1939 złamane.  Tuż przed i po wybuchu wojny doszło jednak do czegoś więcej. Oprócz niedotrzymania podpisanych zobowiązań nasi ,,sojusznicy” zataili przed Polską treści tajnych porozumień i paktów stając się tym samym sojusznikami Hitlera i Stalina.

diabelny pakt

Dnia 23 sierpnia 1939r. podpisany został słynny pakt Ribbentrop – Mołotow wymierzony przeciwko Polsce. Był on w swej istocie IV rozbiorem Polski. Tajny protokół pozostać miał w tajemnicy. Szybko jednak sekretarz ambasady niemieckiej w Moskwie Hans von Herweth przekazał jego treść państwom zachodnim (już w dniu jego podpisania). Jako pierwsze o tajnym dokumencie dowiedziały się Stany Zjednoczone a następnie Francja i Wielka Brytania.

Rządy tych państw doskonale zdawały sobie sprawę z tego co on oznacza. Informację tę zatajono jednak przed Rządem Polskim. Tym samym skazano Polskę na wojnę z Niemcami wiedząc już wówczas, że sojusznicze zobowiązania nie zostaną dotrzymane. Można wręcz powiedzieć, że rządy zachodnie odetchnęły z ulgą widząc, że impet Niemiec skieruje się ku Wschodnowi a nie Zachodowi. Wiedziały, że ofensywa Niemiec w kierunku wschodnim pozwoli zyskać im na czasie, aby lepiej przygotować się do wojny z Hitlerem. Zależało im, aby Niemcy uwikłali się jak najdłużej na wschodzie. Idealnym dla nich rozwiązaniem byłoby uderzenie Niemiec w nastepnej kolejności na Rosję. Zatajenie przed Polską treści paktu niemiecko-sowieckiego pozwalało mieć nadzieję na długotrwały opór Polski. W przeciwnym razie, rząd Polski mógł zdecydować się na radykalną rewizję swojej polityki, która stałaby niekorzystna dla państw zachodnich.  

Tym samym należy stwierdzić, że 23 sierpnia sprzymierzyli się przeciwko nam nie tylko Rosja i Niemcy. Milcząc, swój niebagatelny udział w tym pakcie miały również rządy Francji i Wielkiej Brytanii. Nieświadomy Rząd Polski naiwnie wierzył, że najpóźniej w 15 dni po rozpoczęciu wojny Polski z Niemcami do akcji przystąpią wojska francuskie i brytryjskie uderzając na Niemcy od zachodu. Hitler zagrał jednak va banque będąc pewnym, że polskie sojusze z państwami zachodnimi są jedynie świstkami papieru. Był pewien, że Zachód wybierze zdradę a nie honor. Stalin nie miał tej pewności. Odczekał owe dwa tygodnie i kiedy upewnił się, że Zachód nie zamierza ,,umierać za Gdańsk”, uderzył na Polskę od wschodu dopełniając zapisy układu z Niemcami. 

Wcześniej jednak, 12 września 1939 w Abbeville dopełnił się akt zdrady Francji i Wielkiej Brytanii wobec Polski. Tego dnia Francusko-Brytyjska Najwyższa Rada Wojenna podjęła decyzję o niepodejmowaniu generalnej ofensywy lądowej na froncie zachodnim ani działań powietrznych nad Niemcami.

decyzje mocarstw

Na trzy dni przed upływem ostatecznego terminu przystąpienia do walk postanowiono złamać podpisane wcześniej zobowiązania. Przy okazji ,,zapomniano” poinformować o tym ,,drobnym szczególe” wciąż walczącą Polskę. Nie chciano zapewne złamać bojowego ducha polskich żołnierzy w trakcie wielkiej ofensywy nad Bzurą. Nie poinformowano, ponieważ wiedza taka, mogła skłonić Polskę do podpisania kapitulacji na lepszych warunkach. Wiedza o tajnym protokole Ribbentrop-Mołotow oraz uzgodnieniach z Abbeville spowodowałaby, że Polska mogła przystać na jakąś formę sojuszu z Hitlerem nie uszczuplając tym samym zdolności bojowych jego wojska. Potraktowano Polaków jak użytecznych idiotów, mających maksymalnie osłabić Hitlera.

Decyzje podejmowane w roku 1939 przez Francję i Wielką Brytanię stanowią wielki powód do wstydu. Upublicznienie wszystkich okoliczności oraz dokumentów z tym związanych nawet w dniu dzisiejszym mogłoby doprowadzić do napięć w Europie. Wielka Brytania po 70 latach przedłużyła okres utajnienia archiwów związanych m.in. z tymi wydarzeniami na kolejne kilkadziesiąt lat. Krytykując Rosję za utajnienie dokumentów związanych z Katyniem należy jednakowo głośno domagać się odtajnienia archiwów brytyjskich i francuskich. Zdrada Polski przez zachodnich ,,sojuszników” w Jałcie nie była pierwszym tego rodzaju czynem. Porozumienie ze Stalinem przekazujące Polskę radzieckiej strefie wpływów miało swoje źródło we wcześniejszej zdradzie z Abbeville z roku 1939. Na ironię historii zakrawa fakt, że w pięć lat później, we wrześniu 1944, Abbeville wyzwolone zostało przez Polaków – I Dywizję Pancerną pod dowództwem generała Stanisława Maczka.

Po ogłoszeniu przez Francję 2 września 1939 r. wielkiej mobilizacji, Polacy spodziewali się, że najpóźniej w dwa tygodnie od tej daty nastąpi wielka ofensywa wojsk sojuszniczych na Niemcy od strony zachodniej. Owszem, wobec bierności sojuszników po upłynięciu tego czasu doczekaliśmy się, ale ofensywy armii czerwonej od strony wschodniej.

Warto pamiętać, że Niemcy w tym czasie pozostawili na swojej zachodniej granicy jedynie niewielkie ilości wojska. Przewaga naszych ,,sojuszników” była ogromna. Siły Francuzów i Brytyjczyków liczyły 100 w pełni uzbrojonych dywizji piechoty (Niemcy posiadali tam gorzej uzbrojone 23 dywizje). Samolotów Francja i Wielka Brytania posiadały łącznie 2200 szt. a Niemcy 600szt. Wreszcie czołgów nasi ,,sojusznicy” posiadali 4000 szt a Niemcy nie pozostawili tam ani jednej sztuki koncentrując wszystkie na froncie w Polsce. Droga do Berlina dla Francji i Wielkiej Brytanii stała otworem. Atak z ich strony spowodowałby koniec III Rzeszy. Wypełnienie zobowiązań zapobiegłoby wielkiej tragedii II Wojny Światowej. Zaniechanie działań ze strony rządów Francji i Wielkiej Brytanii należy ocenić jako współudział we wszystkich potwornościach wojny. Trafnie ocenił postawę naszych zachodnich ,,sojuszników” Churchill zwracając się do Chamberlaina następującymi słowami:

 “Mieliście do wyboru wojnę albo hańbę, wybraliście hańbę, a wojnę i tak będziecie mieli”.

zobacz też:

Leave a Comment